Pożary traw17.03.2016r. białobrzescy strażacy trzykrotnie interweniowali przy pożarach traw: 
  1. O godzinie 14.02 w miejscowości Korzeń paliło się ok. 4ha suchych traw. W działaniach udział brał jeden zastęp JRG PSP Białobrzegi, jeden zastęp OSP Korzeń oraz jeden zastęp OSP Wyśmierzyce.
  2. O godzinie 19.07 w miejscowości Branice pożar traw obją powierzchnię ok. 1,5 ha. Wdziałaniach uczestniczył jeden zastęp JRG PSP Białobrzegi, jeden zastęp OPS Pierzchnia oraz jeden zastęp OSP Rdzanów.
  3. Kolejny, najmniejszy tego dnia pożar miał miejsce o godzinie 19.40 w miejscowości Boże. Wdziałaniach udział brał jeden zastęp OSP Boże.

Przypominamy, iż obowiązujące przepisy kategorycznie zabraniają wypalania traw:

-           ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 pkt 3 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami); "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 
  2. korzystania z otwartego płomienia,
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Nieprzestrzeganie tych przepisów może skończyć się surową karą:

Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić  do 5000 zł.

Dodatkowo, podpalenie trawy może wiązać się z poważniejszymi kosekwencjami:

Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej


Zgaś Ryzyko Białobrzegi


Stop pożarom traw


CzadUżytkownicy Online: 1